Kỷ niệm ngày thành lập hội LHPN 20-10

Hội diễn văn nghệ kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng Công ty

Hoạt động ủng hộ đồng bào miền Trung

Công ty tổ chức du lịch Lý Sơn, Hội An - Đà Nẵng